Loading

เหตุและผล

posted on 02 Aug 2012 20:22 by mustsaygoodbye in etc
"ในเมื่อของทุกๆ อย่างบนโลกนี้ที่เรายืน 
เวลายังทำให้เปลี่ยนไป 
 
เหตุและผลของเวลา เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป 

แล้วนับประสาอะไรกับใจคน"
 
2-8-55
Day 8 

Comment

Comment:

Tweet

นับประสาอะไรกับใจคน Hot!

#1 By Krai W. on 2012-08-03 16:49